Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku (Polska)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie (Polska)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego

w Tarnobrzegu (Polska) Ventspils Augstskola (Latvija)

Klaipėdos valstybinė kolegija (Lietuva) Institutul de Cercetări Juridice şi Politice (Republica Moldova)

Universitatea de Stat din Comrat (Republica Moldova)

Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт (Рэспубліка Беларусь)

 

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Науково-практична INTERNET-конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю

«МЕХАНІЗМИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

19 лютого 2019 року Харків – Пшеворськ

(свідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ № 454 від 21.09.2018 р.)

Шановні колеги!

Кафедра економіки та маркетингу Національного аерокосмічного            університету       імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku запрошує Вас взяти участь у науково- практичній INTERNET-конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Механізми та стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів», яка відбудеться 19 лютого 2019 року.

Організаційний комітет конференції

Нечипорук Микола Васильович, Ректор Національного аерокосмічного університету імені

М. Є. Жуковського      «Харківський      авіаційний інститут», професор, доктор технічних наук

prof. dr hab. inż. Maria Krełowska-Kułas, Rector, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku,

Polska

prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak, Rektor, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,

Polska

dr Paweł Maciaszczyk, Rektor, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Polska

dr inż. Piotr Jarosz, Prorektor ds. Rozwoju, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku, Polska dr hab. prof. nadzw. Igor Britchenko, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Polska

academician, prof., Dr.oec. Marga Živitere, Researcher of the Centre for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (CEIRD),

Ventspils University College, Latvia

dr Remigijus Kinderis, PhD, Assoc. Prof., Director Deputy for Strategic Development, Academic Council Chairman, Klaipeda State University of Applied Sciences, Lithuania

Левіцька Алла Павлівна, доктор економічних  наук, доцент кафедри економіки, директор інноваційного інкубатора «InnoCenter», Комратський державний університет, Республіка Молдова

Кіндибалюк Оляна Ігорівна, кандидат політичних наук, доцент, старший науковий співробітник, Інститут юридичних і політичних досліджень, Республіка Молдова

Яшева Галина Артемівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та маркетингу, Вітебський національний технічний університет, Республіка Білорусь

Прончаков Юрій Леонідович, декан факультету програмної інженерії та бізнесу, Національний аерокосмічний    університет імені М. Є. Жуковського          «Харківський            авіаційний інститут», кандидат технічних наук, доцент

Доронін Андрій Віталійович, завідувач кафедри економіки та маркетингу,        Національний аерокосмічний  університет імені М. Є. Жуковського      «Харківський      авіаційний інститут», доктор економічних наук, професор

Жихор Олена Борисівна, завідувач кафедри економічної теорії, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доктор економічних наук, професор

Безпарточний Максим Григорович, професор кафедри економіки та маркетингу, Національний аерокосмічний  університет                   імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доктор економічних наук, доцент

На конференцію приймаються матеріали студентів, аспірантів, докторантів, викладачів ВНЗ, науковців науково-дослідних установ, представників органів державного і місцевого самоврядування, підприємств, фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції. До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися.

Мета конференції:

здійснення обміну результатами наукових досліджень, розгляд актуальних проблем формування механізмів та стратегій розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів

Наукові напрями конференції

 1. Сучасні механізми формування та ефективного використання ресурсного потенціалу господарюючих суб’єктів.
 2. Формування сучасних стратегій розвитку господарюючих суб’єктів.
 3. Сучасні технології та механізми управління господарюючими суб’єктами.
 4. Маркетинговий інструментарій забезпечення розвитку господарюючих суб’єктів.
 5. Гармонізація бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами.
 6. Обґрунтування механізмів розвитку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 7. Економіко-математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні розвитком господарюючих суб’єктів.
 8. Тенденції та перспективи розвитку підприємництва в умовах інтеграційних процесів.
 9. Сучасні механізми розвитку господарюючих суб’єктів сфери торгівлі та послуг.
 10. Організаційно-економічні засади розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу.
 11. Обґрунтування механізмів розвитку аграрних підприємств.
 12. Сучасні напрями розвитку транспорту та інфраструктури.
 13. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 14. Міжнародні економічні відносини в умовах інституціоналізації та глобальної конвергенції.
 15. Правове забезпечення розвитку господарюючих суб’єктів.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Форма участі: дистанційна.

Заплановано видання збірника тез доповідей конференції в електронному та друкованому вигляді. Друкований збірник тез буде надруковано у Польщі. Збірникам тез буде присвоєно польський ISBN.

Вимоги до оформлення тез

Обсяг тез 2-3 сторінки (разом із списком використаних джерел). Текст тез має бути набраний і повністю сформований в редакторі Microsoft Word, назва файлу має містити прізвище автора чи авторів і номер наукового напряму конференції (наприклад, Ivanov_1.doc).

Основний текст гарнітура – Times New Roman Cyr, кегль – 11, інтервал – 1,0, абзац – 0,5 см, формат – А5 (14,8 см х 21,0 см), береги: зліва – 2,0 см, вгорі

– 1,7 см, внизу – 2,0 см, праворуч – 2,0 см.

Зверху по центру сторінки друкується назва доповіді прописними літерами напівжирним шрифтом; через 1 інтервал праворуч сторінки друкуються ініціали та прізвище автора, наукового керівника – напівжирним, із зазначенням навчального закладу, посади, наукового ступеня, звання – курсив; виклад основного матеріалу, список використаних джерел.

Рисунки і таблиці слід розміщувати безпосередньо після першого посилання на них у тексті. Всі елементи графічних об’єктів мають бути згруповані. Робота не повинна містити сканованих фрагментів. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті. Інформація на альбомних аркушах не допускається.

Кількість співавторів тез не більше трьох. Роботи студентів, магістрантів та аспірантів друкуються лише у співавторстві із науковим керівником.

Список використаних джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Тези не рецензуються. Автори публікацій несуть відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних назв, інших відомостей та гарантують відсутність академічного плагіату.

Для участі у конференції необхідно до 18 січня 2019 року надіслати на електронну адресу оргкомітету monogr.polska@gmail.com тези та скановану копію квитанції про сплату організаційного внеску. Обов’язково! Заповнити  електрону довідку про автора.

Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції одночасно із інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів. Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету.

Вартість публікації у збірнику тез доповідей становить 100 грн. (у разі отримання електронного варіанту) або 200 грн. (друкований варіант). Електронний варіант збірника тез буде розміщено на сайті університету. Розсилка друкованого варіанту збірника тез здійснюється за рахунок авторів. Розсилку буде здійснено у березні 2019 р.

За додатковою інформацією звертайтесь до Безпарточного Максима Григоровича, тел.: 0954592242, 0969637706 (оргкомітет), e-mail: monogr.polska@gmail.com

Зразок оформлення тез

 1. Формування сучасних стратегій розвитку господарюючих суб’єктів.

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. І. Іванов, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», студент 3-го курсу,

спеціальність «Економіка підприємства»

П. П. Петров, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доцент кафедри економіки та маркетингу, к. е. н., доцент – науковий

керівник (лише для студентів, магістрантів та

аспірантів)

Основний текст ………………………………….

Список використаних джерел

 1. Безпарточний М. Г. Обґрунтування механізмів забезпечення ефективного розвитку торговельних підприємств України: монографія         / М. Г. Безпарточний. – Полтава: ПП «Видавництво Арта», 2015. – 280 с.